10 LETNIE DOŚWIADCZENIE PRAWNIKÓW
ZAUFANIE KLIENTÓW

TWORZENIE I OBSŁUGA SPÓŁEK


BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WSPIERAMY TWORZENIE SPÓŁEK ORAZ BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ


DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

 • świadczymy stałą obsługę prawną spółek – wspieramy wszelkie aspekty prowadzonej w ramach spółki  działalności gospodarczej
 • rekomendujemy optymalną formę prowadzenia działalności gospodarczej
 • wspieramy procesy zakładania i przekształcania spółek
 • tworzymy i opiniujemy wewnętrzne regulacje korporacyjne

Oferta Kancelarii GJW:

 • kompleksowa obsługa prawna procesu tworzenia spółki prawa handlowego – obejmująca m.in.: opracowanie projektu umowy lub statutu spółki i wsparcie ewentualnych negocjacji pomiędzy przyszłymi wspólnikami, przygotowanie dokumentów rejestracyjnych oraz reprezentację przed sądem rejestrowym i innymi instytucjami,
 • pomoc prawna w zakresie tworzenia i rejestracji oddziałów i  przedstawicielstw spółek,
 • pomoc prawna w zakresie tworzenia oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce oraz spółek przez zagranicznych inwestorów,
 • wsparcie prawne procesu uzyskiwania zezwoleń i koncesji oraz dokonywania zgłoszeń związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • sporządzanie umów z członkami zarządu i prokurentami,
 • bieżące doradztwo prawne dla wspólników spółek osobowych oraz udziałowców, akcjonariuszy i władz spółek handlowych,
 • wsparcie prawne procesów wnoszenie aportów do spółek, w tym aportów w postaci przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw,
 • opracowywanie regulaminów, instrukcji i innych korporacyjnych aktów prawnych, w tym także dla spółek publicznych,
 • opracowywanie regulaminów pracy zarządu i rady nadzorczej,
 • kompleksowa obsługa korporacyjna spółek – przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy lub zgromadzeń wspólników, rejestrowanie zmian w Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • opracowywanie lub opiniowanie projektów uchwał organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia akcjonariuszy, zgromadzenia wspólników),
 • uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek kapitałowych, opracowywanie dokumentacji posiedzeń oraz wsparcie prawne biura zarządu spółki,
 • opracowywanie projektów zmian aktów założycielskich i statutów spółek,
 • audyty prawne regulacji korporacyjnych oraz opracowywanie projektów zmian,
 • pomoc prawna w zakresie wypracowywania oraz wdrażania zasad ładu korporacyjnego,
 • regulowanie praw i obowiązków wspólników spółek,
 • przygotowywanie projektów oraz negocjacje umów pomiędzy wspólnikami,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach związanych z odpowiedzialnością członków władz spółek oraz odpowiedzialnością samych spółek (w tym także odpowiedzialnością karną).
WIĘCEJ

WYCENĘ PRZEDSTAWIAMY BEZPŁATNIE W CIĄGU 24 GODZIN
OFERUJEMY ELASTYCZNE FORMY WYNAGRODZENIA


Zespół

W GJW zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla podmiotów gospodarczych, w tym dla jednej z największych grup kapitałowych sektora elektroenergetycznego w kraju. Specjalizuje się we wspieraniu projektów biznesowych z zakresu teleinformatyki, pozyskiwania finansowań, prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych, zarządzania ryzykiem i zamówień w branży energetycznej. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego, cywilnego, gospodarczego i handlowego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się także wokół prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. W ramach świadczonej pomocy prawnej uczestniczy w prowadzeniu procedur zakupowych w obszarze IT realizowanych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i regulacji wewnętrznych. Posiada także szeroką praktykę w opracowywaniu i negocjowaniu umów dotyczących produktów bankowych. Wykształcenie Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada jedenastoletnie doświadczenie zawodowe. Przez cztery lata pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

Współzarządzający praktyką energetyczną GJW, lider zespołu procesowego. Posiada ponad 17-letnią praktykę zawodową. Od 2002 roku współpracuje z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą reprezentuje w wielu gospodarczych sporach sądowych oraz wspiera prawnie w przedsięwzięciach biznesowych. Przez rok zapewniał obsługę prawną Departamentowi zajmującemu się sprzedażą energii elektrycznej w jednej z kluczowych polskich grup energetycznych. Legitymuje się bogatym doświadczeniem w zakresie reprezentowania przedsiębiorców energetycznych i nie tylko przed sądami cywilnymi, gospodarczymi oraz administracyjnymi. Wielokrotnie prowadził procesy gospodarcze o znaczących wartościach przedmiotu sporu, występował przed sądami administracyjnymi oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z sukcesami prowadził spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczące interpretacji przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Jego doświadczenie obejmuje także procesy sądowe z zakresu windykacji międzynarodowej, w tym oparte o europejski nakaz zapłaty. Posiada szeroką wiedzę oraz wieloletnią praktykę w obszarze organizacyjno-prawnego funkcjonowania spółek prawa handlowego. Przez cztery lata zapewniał bieżące wsparcie korporacyjne jednemu z poznańskich banków. Brał również udział w nadzorowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami: przez okres kilku lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w spółce prawa handlowego, był też oddelegowany (jako członek rady nadzorczej spółki akcyjnej) do pełnienia obowiązków członka zarządu, a następnie prezesa zarządu tej spółki. Specjalizuje się również we wspieraniu projektów reorganizacyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Jego zainteresowania zawodowe są związane również z szeroko rozumianym prawem samorządowym. Wykształcenie Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wlkp. oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

W Kancelarii GJW należy do zespołu procesowego, gdzie występuje w imieniu przedsiębiorców energetycznych w toku wielu sporów, m.in. w sprawach związanych z nielegalnym poborem energii elektrycznej, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, w sporach z jednostkami samorządu terytorialnego powstałych na tle wykonywania obowiązków wynikających z ustawy – Prawo energetyczne. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów branży energetycznej sprawach związanych z bezumownym korzystaniem z gruntów oraz ustanawianiem służebności przesyłu. Obsługiwała procesy przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego. Wspierała przedsiębiorców przy zakładaniu oraz likwidacji działalności gospodarczej – uczestniczyła zarówno w postępowaniach rejestrowych, jak i postępowaniach upadłościowych oraz naprawczych. Jej doświadczenie obejmuje ponadto występowanie w postępowaniach mediacyjnych i pojednawczych. Brała także udział w postępowaniach wieczystoksięgowych i egzekucyjnych. Wykształcenie Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach prawo oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa energetycznego, prawa handlowego i gospodarczego oraz prawa pracy. Przez prawie trzy lata pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale Cywilnym oraz Wydziale Pracy. Posiada także wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz przedsiębiorców, w tym reprezentacji podmiotów gospodarczym w postepowaniach sądowych i egzekucyjnych, a także w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa rzeczowego i zobowiązań, zdobyte w trakcie współpracy z poznańskimi kancelariami prawnymi. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i seminariach w tym m.in. z zakresu prawa dowodowego, elektronicznego postępowania upominawczego, stosunków majątkowych małżeńskich w aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności intelektualnej, Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce, Bruksela I – stosowanie rozporządzenia Bruksela I w sprawie jurysdykcji i uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych. Od kilku lat świadczy pomoc prawną na rzecz klientów Poradni Prawnej działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu a także uczestniczy w akcji „Niebieski Parasol”. Wykształcenie Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Uczestniczyła w rocznym Programie Academic Exchange of America (programie międzynarodowej wymiany uczniów) w USA. Biegle posługuje się językami angielskim oraz francuskim.

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z radcą prawnym:

Dodaj załącznik    X

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych, które zamieścili Państwo w niniejszym formularzu. Powyższe informacje służą wyłącznie udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na Państwa pytanie. Żadne dane osobowe, które Państwo nam przekazujecie, nie zostaną przekazane osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postępowania z Państwa danymi, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: kancelaria@gjw.pl.

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?

Już dziś skontaktuj się z prawnikiem.

+48 61 663 03 60 kancelaria@gjw.pl O kancelarii
TAGI

zakładanie spółek, przekształcania spółek, regulacje korporacyjne, spółki prawa handlowego, umowa spółki prawa handlowego, statutu spółki prawa handlowego, dokumenty rejestracyjne spółki prawa handlowego, reprezentacja przed sądem rejestrowym, tworzenie oddziałów spółki, rejestracja oddziałów spółki, rejestracja przedstawicielstw spółki, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, koncesje, umowy z członkami zarządu, umowy z prokurentami, korporacyjne akty prawne, regulaminy pracy zarządu, regulaminy pracy rady nadzorczej, akty założycielskie spółek, statuty spółek, audyty prawne regulacji korporacyjnych, odpowiedzialność spółek